O nas

Stowarzyszenie o nazwie ?Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów ? działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U z 1989r Nr 20, poz 104 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Statutu PZERiI i posiada osobowość prawną. Działalnością Związku kieruje Zarząd Oddziału Rejonowego. W skład Zarządu wchodzi Prezydium Zarządu i pozostali członkowie!

- W skład Prezydium wchodzą:

Przewodniczący: - JERZY WIELIŃSKI
V-ce Przewodnicząca/y - RYSZARD JARMOSZKA
Sekretarz: - ELŻBIETA KAMIŃSKA
Skarbnik: - Wakat

- Pozostali członkowie Zarządu:


- KOŁAKOWSKI FELIKS
- KRAJEWSKA TERESA
- LESZCZEWICZ ELŻBIETA
- RATHNOW EWA
- ŚWITO WALDEMAR
- JERZY GRESZKIEWICZ


Kontrolę działalności statutowej i gospodarki finansowej sprawuje Komisja Rewizyjna w skład której wchodzą:

- STANKIEWICZ Maria - Przewodnicząca
- BARTUSZ ELŻBIETA - członek
- KOWALSKA ELŻBIETA - członek

Na koniec 2022 roku stan członków w naszym O/R Związku wynosił 585 osób. Składka roczna przynależności do Związku: 12 miesięcy x 5 zł- wynosi 60 zł.
Prowadzimy działalność rekreacyjną, turystyczną, kulturalną i socjalną.

Zapisując się do Związku potrzebne są:

- dowód osobisty (do wglądu)
- legitymacja ZUS (do wglądu)
- 1 zdjęcie.

Pozyskujemy sponsorów oraz członków wspierających by uzyskać potrzebne w naszej działalności środki finansowe i rzeczowe. Współdziałamy z terenowymi organami administracji państwowej, samorządem terytorialnym i innymi organizacjami społecznymi, którym bliskie są problemy naszego środowiska.

Raz na dwa lata przyznajemy naszym członkom zapomogi w wysokości od 150 zł do 200 zł przy dochodach na samotną osobę do 1300zł (netto) w rodzinie 1100zł (netto) Są to zapomogi nieopodatkowane przeznaczone na zakup leków.
Realizacją i ich przyznaniem zajmuje się Komisja Socjalna na podstawie przedstawionych faktur zakupu leków na choroby przewlekłe, przy uwzględnieniu dochodów (składającej osoby) oraz posiadanych środków w budżecie naszego oddziału Związku przeznaczonych na ten cel (w danym roku).

Wydajemy również zaświadczenia uprawniające do korzystania z ulgi kolejowej PKP. Zaświadczenia te dla naszych członków są bezpłatne dla pozostałych emerytów wydajemy je za opłatą 10 zł. Upoważniają one do zakupu biletów z ulgą 37% na 2 przejazdy w roku. (tam i powrót = 2)

INFORMUJEMY że
w Gdyni przy ul 3 Maja Biuro Porad Obywatelskich, udziela wszelkiego rodzaju porad prawnych - BEZPŁATNIE.

Posiadamy również wykazy turnusów rehabilitacyjnych (pełnopłatnych) oraz wczasów leczniczych na terenie całej Polski. Pomagamy w ich załatwianiu.

Jubilatom z 25 letnim stażem przynależności do Związku,(w zależności od posiadanych środków) organizujemy uroczyste spotkania w siedzibie naszego Związku.